. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Zvukový záznam z tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem dne 26. 7. 2005 k vyhlášení třetí vlny žalob českých otců k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 62 min.)

zleva: MUDr. Luděk Sefzig - senátor Parlamentu ČR, Ing. Petr Kroupa - stěžovatel, Luboš Patera - zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem, Anthony Mayo - stěžovatel, občan USA

Video záznam

Tisková zpráva sdružení Spravedlnost dětem ke třetí vlně žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Praha, úterý 26. července 2005, 11.00 hodin

Předmětem žalob, podávaných ve větším množství již třetím rokem, je neochota a neschopnost českých soudů a dalších státních orgánů zajistit otcům nezletilých dětí základní lidská práva na výchovu svých dětí a uchování rodinných vztahů s dětmi i po rozvodu a rozchodu rodičů. Rozhodování českých soudů o výchově dětí a styku rodičů s nimi provází systémová diskriminace otců, která se projevuje úmyslnou nečinností při ochraně jejich práv i otevřenými nezákonnostmi a porušováním práv otců a jejich dětí. Šíření protispolečenské patologie a destrukce rodinných vztahů i základních lidských hodnot je tak nevyřčenou státní doktrínou. Rovněž Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku tento stav českého soudnictví vnímá jako závažný. Žaloby diskriminovaných otců z první vlny v roce 2003 přijal k přednostnímu projednání, což je v historii tohoto soudu ojedinělé.

Aktuálně podali své žaloby pan Ing. Petr Kroupa a pan Anthony Mayo, občan Spojených států amerických, žijící v Praze.

Pan Ing. Kroupa zažívá klasickou rozvodovou situaci: Manželka odešla ze společné domácnosti a aby posílila své postavení při rozhodování soudu o výchově jejich dvou šestiletých chlapců, důsledně je od otce oddělila. Proti svévoli manželky se pan Ing. Kroupa snaží postupovat civilizovaným způsobem - domáháním se ochrany svých práv a práv svých dětí u soudu. Tento jeho postup je však neúčinný a soudy (včetně soudu ústavního!) spíše podporují svévoli jeho manželky a tím jí zásadně zvýhodňují v řízení o určení výchovy dětí. Pan Ing. Kroupa usiluje, aby oba chlapci byli svěřeni do střídavé výchovy, jejich matka je chce získat do své výchovy výlučné a proto otevřeně vztah dětí s otcem nepřípustně omezuje a narušuje. Veškeré návrhy Ing. Kroupy, aby soudy dětem zabezpečily právo být i v probíhajícím řízení vychovávány oběma rodiči, soudy dosud zamítají a za "zájem" dětí vydávají diktát jejich matky, která svévolně svému manželovi styk s jejich dětmi "vyměřila" sama.

Pan Anthony Mayo, občan Spojených států amerických, dosáhl již v roce 2002 pravomocného rozsudku o úpravě svého styku se synem Alexanderem, nar. 1999, taktéž občanem USA. Matka jeho dítěte však rozsudek ignorovala, aniž by jí za to soudy postihovaly. V řízení o výkon rozhodnutí se pan Anthony Mayo domáhá zabezpeční svého práva na podíl na výchově svého dítěte i ochrany práv svého syna na pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči a vůbec uchování svého vztahu s otcem. Dosud marně. Soudy místo sankčních opatření proti matce dítěte vydávají předběžná opatření, kterými (hypotetický) styk pana Maya se synem stále více redukují. Ani tato rozhodnutí však nevymáhají a pana Anthony Maya i jeho syna tak vystavují svévoli matky dítěte, která jejich přirozené rodinné vztahy úmyslně ničí.

Diskriminace otců nezletilých dětí a likvidace jejich rodinných vztahů s dětmi českými státními orgány, zejména soudy, se českými zeměmi šíří jako mor a netýká se již jen českých občanů. Podle Ústavy je ČR údajně právním státem založeným na úctě k právům a svobodám každého člověka a občana. V tzv. opatrovnických věcech však české soudy dokazují, že před ochranou nejzákladnějších práv a lidské přirozenosti upřednostňují rozklad společnosti.

Sdružení Spravedlnost dětem proto vyhlašuje další vlnu stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a nabízí všem nespokojeným rodičům praktickou pomoc, neboť katastrofální stav českého opatrovnického soudnictví je možné zlepšit jen trvalým tlakem sebevědomých občanů.

Kdo se cítí být poškozován a chce český stát ve Štrasburku žalovat, může využít vzory žalob na internetových stránkách www.iustin.cz.